สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สัมพันธ์ เนตยานันท์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์ เป็นนักเรียนทุน พสวท. ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนจบปริญญาเอก ดร.สัมพันธ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 3 สาขาคือ คณิตศาสตร์ สถิติ และเศรษฐศาสตร์ จาก Carnegie Mellon University(เกียรตินิยมจากทั้งทางมหาวิทยาลัยและทางคณะ) จบปริญญาโทด้านการวิจัยดำเนินงานและวิศวะอุตสาหกรรม จาก Cornell University จบปริญญาโทในสาขาเดียวกันจาก Northwestern University โดยทั้งสองที่นี้ได้เจาะจงศึกษาด้านวิศวกรรมการเงิน และจบปริญญาเอกด้านบริหารความเสี่ยงและประกันภัย จาก Georgia State University นอกจากนี้ ดร.สัมพันธ์สนใจการทำวิจัยที่เกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่า การบริหารความเสี่ยง และธุรกิจประกันภัย

Expertise :
Finance
N/A


N/A