สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร.จิระวัฒน์ เป็นนักวิชาการ ฝ่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Colorado at Boulder ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ในการทำวิจัยและบริหารจัดการโครงการวิจัยหลายด้าน เช่น การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในข้อตกลงเขตการค้าเสรี และหลักประกันสุขภาพ งานวิจัยที่สนใจในปัจจุบัน คือ การวัดผลกระทบของนโยบายด้านสุขภาพ การติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการออกแบบนโยบายเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ดร.จิระวัฒน์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Health Policy และ Thammasat Economic Journal

Expertise :
Demography
Development economics
International trade


N/A