สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภวินทร์ เตวียนันท์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (major: Theoretical and Quantitative Economics) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เคยมีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจับุนเป็นนักวิจัยอยู่ที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Expertise :
Econometrics
Environmental economics
Labor economics