สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วชิรวัฒน์ บานชื่น
ธนาคารแห่งประเทศไทย

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทจาก University of Warwick มีประสบการณ์การทำงานที่ฝ่ายบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยรับผิดชอบในด้านกลยุทธ์การลงทุน และใช้เศรษฐมิติในการวิเคราะห์/พยากรณ์ yield curves และค่าเงิน ปัจจุบันเป็นเศรษฐกรอาวุโส ส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
International finance
Monetary economics


N/A