สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปภัสสร แสวงสุขสันต์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านการพยากรณ์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์เชิงลึกและพัฒนาเครื่องชี้ด้านโครงสร้างตลาดแรงงานเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินพิจารณาในการกำหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ย

Expertise :
Labor economics
Macroeconomics