สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วรวิทย์ มโนปิยอนันต์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นเศรษฐกรอาวุโส สำนักเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งรับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจฝั่งอุปทานโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก

Expertise :
Development economics
Macroeconomics
Public economics

N/A