สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศิวพงศ์ ธีรอำพน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ศิวพงศ์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Ohio State University โดยได้รับทุน Japan-IMF Scholarship for Advanced Studies และได้ฝึกงานที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ดร.ศิวพงศ์ ยังเป็นบรรณาธิการร่วมของวารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และได้ตีพิมพ์บทความในวารสารต่างๆ เช่น Journal of Financial Stability, International Review of Economics and Finance และ Asian-Pacific Economic Literature

Expertise :
Development economics
Finance
Macroeconomics


N/A