สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศาสตรา สุดสวาสดิ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย-สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมิซซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้เริ่มงานที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ตำแหน่งอาจารย์ประจำในปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน สำหรับสาขาที่สนใจได้แก่ สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง และสาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยมีงานเขียนทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิเช่น Review of International Economics, International Trade Journal, Journal of Asian Economics เป็นต้น

Expertise :
Public economics
Finance
International trade

N/A

N/A