สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สุทธาภา อมรวิวัฒน์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Economist ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริหารสายงาน Economic Intelligence Center โดยก่อนหน้านั้น ดร.สุทธาภา ได้ดูแลสายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analytics) ทั้งนี้ ก่อนร่วมงานในแวดวงธนาคารไทย ดร.สุทธาภา มีประสบการณ์ทำงาน ทั้งองค์กรระหว่างประเทศและภาคเอกชนชั้นนำ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเทศสหรัฐอเมริกา, สายงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มการเงิน ING ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง นอกจากงานทางด้านการเงินการธนาคารแล้ว ดร.สุทธาภา เป็นอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดร.สุทธาภา เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเล่าเรียนหลวง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Harvard University และระดับปริญญาเอกจาก Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) ประเทศสหรัฐอเมริกา

Expertise :
Macroeconomics
Public economics

N/A

N/A