สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พิริยะ ผลพิรุฬห์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริยญาโทด้าน Policy Economics จาก University of Illinois at Urbana-Champaign และระดับปริญญาเอกด้าน Economics จาก Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ และศาสตราจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นอกจากนี้ยังเคยทำงานเป็น Human Development Economist ที่ธนาคารโลก (The World Bank), เป็นรองคณบดี วิทยาลัยนานาชาติแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย (Research Specialist) ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ศาสตราจารย์พิริยะมีความเชื่ยวชาญทางด้านการสอนและวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ในหลากหลายสาขา และมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ และมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นคอลัมนิสน์ให้กับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์โดยได้มีงานเขียนมาอย่างต่อเนื่อง

Expertise :
Development economics
Labor economics
Demography

N/A

N/A