สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ชุติมา ตันตะราวงศา
ธนาคารไทยพาณิชย์

ดร.ชุติมา มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิจัยทาง เศรษฐศาสตร์หลากหลายสาขาโดยเฉพาะด้านการพัฒนา โดยเคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทาง เศรษฐกิจและโครงสร้างเครือข่ายของชาวแกมเบียในชนบท นอกจากนี้ยังเคยวิจัยด้านไมโครไฟแนนซ์และเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขในอินเดียอีกด้วย

ดร.ชุติมา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขา เศรษฐศาสตร์และสาขาคณิตศาสตร์ จาก Lafayette College (Pennsylvania, USA) โดยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ London School of Economics, UK เป็นเวลาหนึ่งปี และปริญญาโท-เอกสาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Duke University (North Carolina, USA)

Expertise :
Development economics

N/A

N/A