สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ธีรณี อจลากุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล อยู่ในสายงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลระดับสูง และการการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมด้านไอที และสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย โดยได้เขียนตำราเรียนจำนวน 2 เล่ม และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจำนวนมาก ตลอด 14 ปีที่ผ่านมา รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ได้มีส่วนร่วมในโครงการการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล หลายโครงการ ทั้งในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทั้งยังเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาให้กับหลายหน่วยงานของภาครัฐ โดยให้คำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบวิธีการเก็บข้อมูล ระบบซอฟต์แวร์ จนถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการประมวลผล และยังทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการของภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science ของประเทศไทย

Expertise :
N/A

N/A

N/A