สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร
นักวิจัยอิสระ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Auckland ประเทศนิวซีเเลนด์ ในด้านประสบการณ์ทำงาน ดร.ตรีนุช เคยเป็นนักวิชาการที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  และนักวิชาการที่ University of Auckland ดร.ตรีนุชมีความสนใจและเชี่ยวชาญงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลองที่เกี่ยวกับความร่วมมือในสังคม ความเชื่อใจ การแบ่งปันในสังคม นอกจากนี้ ดร.ตรีนุช มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร เช่น  Journal of Economic Psychology, Experimental Economics, Games และ Economics Bulletin เป็นต้น

Expertise :
Behavioral economics
Development economics
Public economics

N/A

N/A