สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Ottawa ประเทศแคนาดา ในด้านประสบการณ์ทำงาน ดร.อมรรัตน์ เคยดำรงตำแหน่ง Assistant Professor, Department of Economics, University of Windsor และ Lakehead University ประเทศแคนาดา  ดร.อมรรัตน์ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำทั้งในปละต่างประเทศ

Expertise :
Industrial organizations
Labor economics
Public economics

N/A

N/A