สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปัณณ์ อนันอภิบุตร
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการจัดการมหาบัณฑิต (การเงิน) จากมหาวิทยาลัยมหิดล และระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก The University of Sydney ในด้านงานวิจัย ดร.ปัณณ์ มีผลงานวิจัยทางด้านภาษีอากร การคลัง การงบประมาณ การกระจายอำนาจ การกระจายรายได้ และการจัดการปัญหาคอรัปชั่น

Expertise :
Institutional economics
Political economy
Public economics

N/A

N/A