สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปัณณ์ อนันอภิบุตร
ธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตันดีซี

ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Senior Advisor to Executive Director ของธนาคารโลก ณ กรุงวอชิงตันดีซี เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีสรรพากร ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมด้านภาษี และผู้อำนวยการส่วนนโยบายภาษีศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง อีกทั้งเคยได้รับรางวัลบุคลากรต้นแบบการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง

ดร.ปัณณ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก The University of Sydney ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการจัดการมหาบัณฑิต (การเงิน) จากมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ในด้านงานวิจัย ดร.ปัณณ์ มีผลงานวิจัยทางด้านภาษีอากร การคลัง การงบประมาณ การกระจายอำนาจ ความยากจนและการกระจายรายได้ และการจัดการปัญหาคอรัปชั่น

Expertise :
Development economics
Public economics

N/A

N/A