สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ศุภชัย ศรีสุชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านพาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาเอกจาก University of Hawaii, Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในด้านประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ดร.ศุภชัยเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน และคณะอนุกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยและวิทยากร เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น

งานเขียน หนังสือให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 3 เล่ม คือ “ตลาดหุ้นในประเทศไทย” “กว่าจะถึงวันนี้ ตลาดทุนไทย” “รู้วิเคราะห์เจาะเรื่อง…ตราสารหนี้” และเป็นผู้ร่วมเขียนในหนังสือ “ประเด็นศึกษาด้านวิศวกรรมการเงิน” และ “กลไกของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจไทย”

Expertise :
Econometrics
Labor economics
Public economics

N/A

N/A