สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

เอื้อมพร พิชัยสนิธ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์การคลัง การภาษีอากร โดยมี Gareth D. Myles และ Jean Hindriks เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจาก University of Exeter สหราชอาณาจักร โดยทุนรัฐบาล (ก.พ.) เพื่อสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เริ่มรับราชการครั้งแรกที่ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจ สำนักประสานงานการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้อำนวยการคณะทำงานวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expertise :
International finance
International trade
Public economics

N/A

N/A