สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วศิน ศิวสฤษดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.วศิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) และปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา ในด้านงานวิจัย ดร.วศินมีความสนใจในด้าน Asset Pricing (Skewness in Asset Pricing) และ Financial Econometrics (MIDAS: Mixed Data Sampling) ปัจจุบัน ดร.วศิน เป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expertise :
Econometrics
Finance
Macroeconomics

N/A

N/A