สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจาก Queen’s University ประเทศแคนาดา และปริญญาเอกจาก McGill University ประเทศแคนาดา (ทุนรัฐบาลแคนาดา) ดร. เดือนเด่น เคยมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศมากมายหลายด้าน ได้แก่ นโยบายการแข่งขันทางการค้า นโยบายรัฐวิสาหกิจ ภาคการเงินการธนาคาร บรรษัทภิบาล การค้าระหว่างประเทศ ภาคบริการ และการลงทุน ฯลฯ

Expertise :
International trade

N/A

N/A