สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

เบญจรงค์ สุวรรณคีรี
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Cornell ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดร. เบญจรงค์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์องค์กร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากนั้น ดร. เบญจรงค์ ยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเข้าร่วมทำงานกับหลายคณะกรรมการของภาครัฐและเอกชนด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

Expertise :
Macroeconomics
Monetary economics
Development economics

N/A

N/A