สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์บัณทิต สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท MSCS สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก University of Louisiana at Lafayette (ทุน พสวท.) และระดับปริญญาเอก PHDCS. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก University of Louisiana at Lafayette (ทุน พสวท.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Expertise :
N/A

N/A

N/A