สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

บุณฑรีก์ โฆษิตานุฤทธิ์
สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ดร. บุณฑรีก์ ดำรงตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ ส่วนความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดร. บุณฑรีก์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ด้านสถิติจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท Master of Business Administration จาก Virginia Commonwealth University, Richmond,VA และระดับปริญญาเอกด้าน Business จาก Virginia Commonwealth University, Richmond, VA

Expertise :
N/A

N/A

N/A