สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ณัฏฐ์ หงษ์ดิลกกุล
Stanford University

ดร. ณัฏฐ์ หงษ์ดิลกกุล ปัจจุบันเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกด้านนโยบายสาธารณสุขในประเทศกำลังพัฒนาในทวีปเอเชีย ณ ศูนย์วิจัยเอเชียแปซิฟิก (Shorenstein Asia-Pacific Research Center: APARC) Stanford University ดร.ณัฏฐ์ มีความสนใจในการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ดร.ณัฏฐ์ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จาก Simon Fraser University ประเทศแคนาดา ระดับปริญญาโทและปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expertise :
Development economics