สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ณัฏฐ์ หงษ์ดิลกกุล
Simon Fraser University

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Simon Fraser University ประเทศแคนาดา ปัจจุบันเป็น Ph.D. Candidate ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ Simon Fraser University ประเทศแคนาดา

Expertise :
Development economics


N/A