สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ผศ.ดร.ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการ อาจารย์ประจำทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในภาควิชาการเงินของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และหัวหน้าหลักสูตรปริญญาเอกสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร. ปิยะชาติเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความชำนาญในสาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน (monetary economics) เศรษฐศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (economic growth) และ การเงินเชิงพฤติกรรม (behavioral finance) นอกจากนี้ ยังมีผลงานด้านงานเขียนและงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำมากมาย

ผศ.ดร.ปิยะชาติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of California, Davis, CA ประเทศสหรัฐอเมริกา

Expertise :
Econometrics
Monetary economics

N/A

N/A