สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

รุ่งพร เริงพิทยา
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.รุ่งพร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์จาก Williams College และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร. รุ่งพร ทำงานวิจัยด้านการธนาคารและนโยบายที่เกี่ยวข้องในหลายหัวข้อ เช่น ด้านการวัดความเสี่ยงเชิงระบบ (systemic risk) การประเมินความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย macroprudential และนโยบายการเงิน รวมถึงงานวิจัยด้านการแข่งขันและการประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์  นอกจากนี้ ดร. รุ่งพร ยังมีประสบการณ์ทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ International Monetary Fund, Bank for International Settlements และ Federal Reserve Bank of Chicago รวมถึงเคยเป็นผู้ตรวจสอบด้านการประเมินความเสี่ยงและระดับเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ด้วย

Expertise :
Finance
Monetary economics

N/A

N/A