สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

อาณัติ ลีมัคเดช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ภาควิชาการเงิน และผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งเป็นอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Expertise :
Finance
Behavioral economics
Econometrics

N/A

N/A