สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภากร ปีตธวัชชัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน และยังทำหน้าที่ดูแลสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Capital Market Research Institution) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ตลาดทุนไทย โดยเข้าเริ่มงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯในตำแหน่งรองผู้จัดการสายงานการตลาดเมื่อปี 2553 รับผิดชอบกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ทั้งตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ และตราสารหนี้และตราสารใหม่ ๆและกลุ่มงานบริการลูกค้าและช่องทาง ซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้ลงทุนบุคคล  ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และบริษัทหลักทรัพย์ รวมถึง ลูกค้าที่ใช้บริการข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ก่อนเข้ามาดำรงตำแหน่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2553 ดร. ภากร ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด โดยรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารความเสี่ยง และ ดร. ภากร ยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลด้านบริหารการเงิน (Treasury) ในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารการเงิน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ นอกจากนี้ ดร. ภากร ยังเคยเป็น กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต และที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ปัจจุบันนี้ ดร. ภากร ยังเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการกำกับดูแลของกองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทย อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับที่ 3 (ปี 2559 – 2563) กรรมการ ประธานกรรมการกำกับธุรกิจและกรรมการกลยุทธองค์กร บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC) และ กรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลด้านบริหารความเสี่ยง บรรษัทหลักทรัพย์ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMC)

Expertise :
Econometrics
Finance
International finance

N/A

N/A