สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ Research Associate สถาบัน EDHEC Risk Institute ประเทศฝรั่งเศส อีกทั้งเป็นอาจารย์พิเศษในหลายสถาบัน เช่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทำงานที่ผ่านมา มุ่งเน้นที่ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้เชิงวิชาการและการประยุกต์ใช้งานจริงในเชิงเศรษฐศาสตร์ และการเงินรวมถึงการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และเชิงปริมาณในการใช้งานจริง ผลงานที่ผ่าน เช่น งานวิจัยต่างๆที่เผยแพร่ในนาม UNDP, UNCTAD งานด้านที่ปรึกษาในการวิเคราะห์สถิติและการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ เช่น งานประชุมของ Royal Economic Society สหราชอาณาจักร งานนำเสนอผลงานทางด้าน Money Macro and Finance ในกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป (ที่เมือง Dublic ประเทศ Ireland) เป็นต้น

ความสนใจในงานวิจัยและการทำงานครอบคลุมสาขาทางด้านการเงินในด้าน Financial Engineering และ Dynamic Asset Allocation ด้านเศรษฐศาสตร์ ในด้าน Incentive & Contract และ Information Economics และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Ph.D. in Finance จาก EDHEC (Grand Ecole in business) ประเทศฝรั่งเศส ระดับปริญญาโท MSc in Economics จาก University College London สหราชอาณาจักร และ MA in Economics (ภาคภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expertise :
Finance
Econometrics
Economic theory


N/A