สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ป่าน จินดาพล
University of Alabama

ดร.ป่าน จินดาพล จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จาก Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ ณ University of Alabama ดร.ป่าน มีความสนใจงานวิจัยด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ทัศนคติต่อความเสี่ยงในการตัดสินใจป้องกันความเสี่ยง การเลือกซื้อสินค้าที่มีความเสี่ยง และการออม เคยเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ เช่น Journal of Economic Theory, International Journal of Industrial Organization, Journal of Behavioral Economic & Organization และ Journal of Conflict Resolution

Expertise :
Behavioral economics
Economic theory
Industrial organizations

N/A

N/A