สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

กันตภณ ศรีชาติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
N/A

N/A