สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

รัฐศาสตร์ หนูดำ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ (เอกเศรษฐศาสตร์บัณฑิต โทคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นผู้วิเคราะห์อาวุโส กลุ่มงานด้านเสถียรภาพระบบการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีหน้าที่ติดตามความเสี่ยงเชิงระบบ และพัฒนา framework ของการใช้นโยบาย Macroprudential ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามความเสี่ยงของภาคสหกรณ์ออมทรัพย์

 

 

Expertise :
Econometrics
Macroeconomics
Monetary economics

N/A