สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

อจลวรรธก์ วิริยะวิภาต
American University of Sharjah

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Texas A&M ในปี พ.ศ. 2558 และระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ American University of Sharjah ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ มีความสนใจด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและเศรษฐศาสตร์การทดลอง

Expertise :
Behavioral economics

N/A

N/A