สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นริศ สถาผลเดชา
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จาก the University of Maryland ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานด้าน Treasury และ Market Risk Management ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Head of TMB Analytics ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

Expertise :
N/A

N/A

N/A