สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ภูมิสิทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์การเงินจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และปริญญาเอกด้าน Agricultural Economics จาก OKlahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เช่น การศึกษาพฤติกรรมเพื่อออกแบบการจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออมในครัวเรือน และการศึกษาเพื่อออกแบบมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อย

Expertise :
Behavioral economics
Environmental economics


N/A