สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Agricultural Economics จาก Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมิรกา ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Expertise :
Behavioral economics
Environmental economics

N/A

N/A