สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Finance and International Business รวมทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expertise :
Labor economics

N/A

N/A