สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Australian National University ประเทศออสเตรเลีย เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิจัย ศูนย์บริการวิจัยและวารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expertise :
Labor economics

N/A

N/A