สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

กิริยา กุลกลการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน Agricultural and Applied Economics จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสนใจด้าน แรงงานข้ามชาติ และเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

Expertise :
Labor economics
Development economics

N/A

N/A