สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นครินทร์ อมเรศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.นครินทร์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ศึกษาวิจัย ออกแบบ และขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค โดยเฉพาะในด้าน Productivity, Industrial Organization และ Data-driven Transformation ผ่านบทบาทการทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และในฐานะอนุกรรมการยกร่างแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน อนุกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลภายใต้คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อนุกรรมการบูรณาการและประสานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve อนุกรรมการค่าจ้างกรุงเทพมหานคร และกรรมการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิทยาลัยการจัดการนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ เคยเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยการจัดการนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล และเคยทำงานในภาคเอกชน โดยรับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารทหารไทย และผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ธนาคารกสิกรไทย ตลอดจน เคยรับหน้าที่ Personal Assistant ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ดร. วิรไท สันติประภพ)

นครินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Industrial organizations
Macroeconomics