สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

นครินทร์ อมเรศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จาก Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดร. นครินทร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย  มีประสบการณ์ด้านนโยบายการเงินและเศรษฐกิจภาคการผลิต และเคยเป็น Personal Assistant ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.นครินทร์ มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในหลายมิติ ทั้งในด้านผลิตภาพของแต่ละสาขาเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายทรัพยากรมนุษย์และทุน ผลกระทบของพฤติกรรมธนาคารพาณิชย์ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ

Expertise :
Industrial organizations
Macroeconomics