สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พนิตา สุรชัยกุลวัฒนา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้าน Management จาก Lancaster University และปริญญาเอกด้าน Organization and Management จาก Imperial College London ประเทศอังกฤษ

งานวิจัยที่สนใจ ได้แก่ ทฤษฎีสถาบันและตัวแทน (institutional theory and agency) ทฤษฎีการยอมรับจากแนวคิด translation ทฤษฎี theorization ตลอดจนการกำเนิดรูปแบบองค์กร (organizational form) และแนวทางปฏิบัติ (practice) โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก งานวิจัยที่ทำอยู่ปัจจุบัน ได้แก่  การยอมรับและนำแนวทางปฏิบัติหรือไอเดียจากประเทศ หนึ่งมาปรับใช้อีกประเทศหนึ่ง โดยศึกษาในหลากหลายบริบท ไม่ว่าจะเป็นบริบทด้านสุขภาพและการบริหารโรงพยาบาล และบริบทของบริษัทกลุ่ม software เมื่อไม่นานมานี้ ได้รับทุนวิจัย Newton Mobility Grants โดยร่วมมือทางวิชาการกับ Imperial College London ในการศึกษาเรื่องการยอมรับและปรับใช้แนวทางปฏิบัติ (practice adoption) ในบริบทด้านการศึกษา

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Expertise :
N/A

N/A

N/A