สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

พีระ เจริญพร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะกับการพัฒนาอุตสาหกรรม นโยบายส่งเสริมการลงทุน นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เป็นกรรมการในคณะกรรมการสิทธิบัตรชาติ

Expertise :
Development economics
Industrial organizations
Law and economics

N/A

N/A