สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร
National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอกด้านการพัฒนาจาก University of Cambridge สหราชอาณาจักร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษาด้านนโยบายเศรษฐกิจ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ดร.วีระยุทธ สนใจศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์สถาบัน และการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบระหว่างเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในด้านประสบการณ์ทำงาน ดร.วีระยุทธ เคยทำงานวิจัยร่วมกับ Overseas Development Institute (London) และ UNCTAD ด้านนโยบายการพัฒนาในเอเชียและแอฟริกา

ผลงานอื่นๆ
Towards a Southeast Asian Variety of Capitalism? (2017)
The Middle-income Trap and East Asian Miracle Lessons (2015)
กับดักสถาบัน: กลไกทางสถาบันกับการไล่กวดทางเศรษฐกิจ (2560)
เศรษฐศาสตร์ฉบับทางเลือก (2560)

 

Expertise :
Institutional economics
Political economy

N/A