สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การคลังและการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์จาก Australian National University ความสนใจในการวิจัยและผลงานการตีพิมพ์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ความยากจน และความเหลื่อมล้ำ

Expertise :
Development economics
International trade
Macroeconomics


N/A