สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มทำงานในตำแหน่งนักวิจัย ณ สถาบันวิจัยนโยนบายเศรษฐกิจการคลัง หลังจากนั้น ได้เข้าเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ Arndt-Corden Department of Economics, Crawford School of Public Policy, Australian National University

วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ มีประสบการณ์วิจัยด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ผลกระทบจากการจัดทำความตกลงการค้าเสรีของไทย การปฏิรูปการศึกษา รวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนั้น ยังเป็นเจ้าของหนังสือ บทความวิจัย และบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รวมถึงหนังสือพิมพ์ รวมกันมากกว่า 30 เรื่อง

Expertise :
Development economics
International trade
Macroeconomics


N/A