สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

บวรรัชต์ แสงสิทธิ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสถิติจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นผู้วิเคราะห์ประจำกลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
N/A