สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ธีธัช เชื้อประไพศิลป์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Fordham University, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา ในด้านประสบการณ์ทำงาน เคยเป็นนักวิจัยอาวุโส (ผู้เชี่ยวชาญนโยบายเศรษฐกิจ และผู้บริหารทีมการค้าการลงทุน) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โครงการวิจัย อาทิ โครงการวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 ปี 2555 “The Role of Regional Financial Safety Nets in the Global Architecture”; โครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายและมาตรการของรัฐโดยการใช้แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคอย่างบูรณาการ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี 2557) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนวิเคราะห์ตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

Expertise :
International finance
Macroeconomics