สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สริตา บุณย์ศุภา
Harvard University

ดร.สริตา บุณย์ศุภา ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี (คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การคำนวณ) และปริญญาโท (คณิตศาสตร์การเงิน) ที่ Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร. สริตาทำงานในแผนกการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Equity Derivatives Trading) ที่บริษัทเจ.พี.มอร์แกน (J.P.Morgan) สาขาประเทศฮ่องกงเป็นเวลาสามปีก่อนกลับมาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ดร.สริตาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากคณะเศรษฐศาสตร์ Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้หัวข้อวิทยานิพนธ์ “Essays in Macro-Finance” มีที่ปรึกษาคือ Robert Barro, Emmanuel Farhi, Gita Gopinath และMatteo Maggiori ปัจจุบันเป็น postdoctoral researcher  ด้าน financial economics ที่ Harvard University

ดร.สริตาสนใจงานวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์การเงิน และเศรษฐศาตร์ระหว่างประเทศ ตัวอย่างงานวิจัยได้แก่ บทบาทของสภาพคล่องในเกมประสานงาน, ผลกระทบของตราสารอนุพันธ์ต่อโครงสร้างระยะเวลาความเสี่ยงของตราสารทุน, และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนผ่านอคติทางพฤติกรรม

Expertise :
Finance
International finance
Macroeconomics


N/A