สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ปุญญวิชญ์ เศรษฐ์สมบูรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันคุณปุญญวิชญ์เป็นเศรษฐกร ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย คุณปุญญวิชญ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนธนาคารกรุงเทพ) และระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Expertise :
Economic theory
International trade
Labor economics

N/A