สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน ดร.ณัฐพงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทำงานวิจัยในสาขา international trade, CGE modeling, network analysis, spatial economics และ resource economics รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารด้านการแพทย์และสาธารณสุข นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย และเป็นที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.ณัฐพงษ์ มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจ โดยร่วมพัฒนาแบบจำลองและเป็นที่ปรึกษาให้กับ World Bank, ADB, OECD, ILO, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และร่วมทำงานวิจัยให้กับ JICA และ IDE-JETRO เคยเป็นคณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรี(ฝ่ายเศรษฐกิจ) และคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT

ดร.ณัฐพงษ์ จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกที่ Cornell University

Expertise :
Development economics
Environmental economics
Macroeconomics

N/A

N/A