สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วรรณภา คุณากรวงศ์
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ปัจจุบันคุณวรรณภาเป็นนักวิจัยที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และเคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากมาย

คุณวรรณภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขยุโรปจาก Maastricht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ และปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์ (การคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งเคยเข้าร่วมคอร์ส WHO Advance course on Health Financing for universal health Coverage for middle income countries, Regency Tunis Hotel TUNISIA

Expertise :
N/A

N/A

N/A