สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค
กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบัน ดร.ภูมิศรัณย์ รับราชการเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้ไปช่วยราชการ ณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา

ดร.ภูมิศรัณย์ มีความสนใจในเรื่องของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์ด้านต่าง ๆ ปัจจุบันมีส่วนร่วมในการวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีผลงานวิจัยด้านการศึกษาและเศรษฐศาสตร์การศึกษา ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และหน่วยงานอื่น ๆ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์การศึกษาและระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Stanford University  ระดับปริญญาโทสาขานโยบายสาธารณะจาก University of Chicago ระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expertise :
Development economics
Institutional economics
Labor economics

N/A