สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

วรวุฒิ ทรัพย์บริบูรณ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทีมแบบจำลองเชิงปริมาณและวิศวกรรมการเงิน ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณวรวุฒิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์การเงินจาก University of Exeter สหราชอาณาจักร และด้านวิชาการประกันภัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Expertise :
Finance

N/A